น้องๆจาก รร.ศึกษานารี มาเยี่ยมชมและขอข้อมูลเพื่อทำรายงาน วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

— Baan Kudichin Museum —
Opening Hours
・Monday : Close
・Tue – Sun : 9:30 am – 6:30 pm

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !

Leave a Reply