MGR Online

ออกจากบ้านสกุลทองแล้ว เดินไปชม “พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน” เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนเล็กๆ อยู่ในบ้านสามชั้น เพิ่งเปิดไม่ไม่นานนัก โดยเจ้าของเป็นครอบครัวที่เป็นคนในพื้นที่ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมา รวบรวมข้อมูลชุมชนชาวสยาม-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนย่านกุฎีจีน


https://m.mgronline.com/travel/detail/9600000092408

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !