@Santa Cruz church

เฝ้าศีลมหาสนิท เริ่มตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ , Stay and Pray with Jesus at Holy Thursday night @Santa Cruz church